Štampa

Obezbeđujemo visok kvalitet usluga: smeštaj, ishrana, lečenje i medicinska nega, lična higijena i higijena prostora, fizikalna terapija, pshiho-socijalna rehabilitacija, radno-okupaciona terapija, organizujemo kulturno-zabavne aktivnosti i dr.

U prilog visokom standardu usluga, jeste i činjenica, da ustanova zapošljava veći broj stručnog i ostalog osoblja, u odnosu na propisane standarde resornog ministarstva.
Našim korisnicima je omogućena svakodnevna poseta, oni održavaju kontakte sa svojim porodicama i prijateljima, a u skladu sa mogućnostima, željama i potrebama.


Dom za stare i negu bolesnih MeliorVita pruža svojim korisnicima zaokružen sistem usluga: 

1.    Stručni socijalni rad
2.    Radno-okupaciona terapija
3.    Kulturno-zabavne aktivnosti
4.    Zdravstvena zaštita
5.    Usluge fizikalne terapije
6.    Nega i lična higijena
7.    Usluge ishrane

 

 

  Dom za stare i negu bolesnih Meliorvita Jakovo